تحصیلات تکمیلی


1- فرم پیشنهاد و تصویب پروپوزال


2- فرم وارسی پروپوزال توسط استاد راهنما


3- فرم معرفی و تعیین داور


4- فرم تأیید انجام اصلاحات پیشنهادی در جلسه دفاع


5- فرم تحویل نسخه های پایان نامه


6- راهنمای مربوط به مراحل انتخاب استاد راهنما، پیشنهاد پروپوزال و دفاع از پایان نامه

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵