عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه عمران و نقشه برداری


مهندس محمدرضا روحانی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه
دانشگاه اصفهان
civil.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی، گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته نقشه برداری، گرایش نقشه برداری

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته عمران، گرایش ساختمان

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته ساختمان، گرایش کارهای عمومی ساختمان

گروه معماری و شهرسازی

سولماز منصوری
کارشناسی ارشد باستان شناسی،
دانشگاه هنر اصفهان
architecture.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته نقشه کشی، گرایش معماری-معماری

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵