عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر،
نرم افزار


دکتر مریم بیاتی
دکترا،
دانشگاه
software.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

گروه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندس مجید کفایی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،
گرایش نرم افزار
دانشگاه آزاد نجف آباد
software.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

برنامه تحصیلی کاردانی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

گروه کامپیوتر- سخت افزار


مهندس ایمان علی بیگی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق، گرایش الکترونیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
hardware.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، گرایش سخت افزار

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات


مهندس حمید روایی بازافتی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‎افزار
دانشگاه تهران
it.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات ورودی ۹۳ به بعد

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ICT، گرایش کاربرد

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ICT، گرایش مدیریت

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵