عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق،
مدارهای مجتمع الکترونیکدکتر حمیدرضا شیرزادفرد
دکتری مهندسی برق،
گرایش بیو الکترونیک
دانشگاه لورن فرانسه
electronic.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد رشته برق، گرایش الکترونیک

گروه برق- الکترونیک


مهندس ابراهیم نصر اصفهانی
کارشناسی ارشد مهندسی برق،
گرایش الکترونیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
telecommunications.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته برق، گرایش الکترونیک

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته برق، گرایش الکترونیک

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته برق، گرایش الکترونیک

برنامه تحصیلی کاردانی ناپیوسته برق، گرایش الکترونیک

گروه برق- قدرت و الکتروتکنیک


مهندس مریم گلی باغ
کارشناسی ارشد مهندسی برق،
گرایش قدرت
دانشگاه آزاد نجف آباد
power.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته برق، گرایش قدرت

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته برق، گرایش قدرت

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته برق، گرایش مخابرات-انتقال

برنامه تحصیلی کاردانی برق، گرایش تأسیسات الکتریکی

برنامه تحصیلی کاردانی برق، گرایش برق صنعتی

برنامه تحصیلی کاردانی برق، گرایش تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکیدکتر حمیدرضا شیرزادفرد
دکتری مهندسی برق،
گرایش بیو الکترونیک
دانشگاه لورن فرانسه
biomedical.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵