عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه علوم پایه

نرگس شیخی
کارشناسی ارشد ریاضی،
گرایش جبر
دانشگاه اصفهان
basicScience@sepahan.ac.ir
گروه زبان

علی خوروش
کارشناسی ارشد زبان،
گرایش زبان شناسی
دانشگاه آزاد تاکستان
englishlanguage@sepahan.ac.irگروه معارف


فاطمه محمدی
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
GeneralCourses@sepahan.ac.ir 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵