عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت صنعتی،
گرایش تولید


دکتر نادر برومند
دکترا، مدیریت (رفتار سازمانی)
دانشگاه دهلی هندوستان
industrialmanagement@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید

گروه مدیریت صنعتی

بهروز بختیاری
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،
دانشگاه آزاد خوراسگان
industrialmanagement@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

گروه حسابداری


ندا رضایی
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه علوم و تحقیقات
accounting@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته حسابداری

برنامه تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی حسابداری

برنامه تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری

گروه روانشناسی


رویا مشاک
کارشناسی ارشد
روان شناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی اهوازبرنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵