عنوان گروه آموزشی مدیریت گروه برنامه تحصیلی
گروه مکانیک

دکتر حسن احمدی
دکترا،
دانشگاه
mechanical.eng@sepahan.ac.ir


برنامه تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵