- مسابقات فرهنگی ، ورزشی

مؤسسه در جهت ارتقاء فرهنگی ، ورزشی دانشجویان در هر ترم با برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و ایجاد رقابت سالم ، زمینه رشد فرهنگی و ورزشی دانشجویان را فراهم می نماید


 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵