هیئت موسس موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

           هیئت امنای موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

           ریاست موسسه ( دکتر محمدباقر توکلی

 •  اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

 • اداره کل حراست  

           معاونت آموزشی ( دکتر اصغر زینی اصفهانی )

 • اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی

 • اداره کل خدمات آموزشی

           معاونت دانشجوئی ( مهندس محمود باشنده خدائی

 • سازمان خدمات دانشجویی : (مرکز بهداشت،مرکز مشاوره،تربیت بدنی و ...)

           معاونت فرهنگی ( دکتر کاظم قاضی زاده

           معاونت پژوهشی ( دکتر سید عباس شجاع الساداتی

 • اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

 • اداره کل خدمات پژوهشی

 • کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمی

           معاونت اداری و مالی ( مهندس حبیب مزروعی

 • اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی

 • اداره کل مالی

 • دفتر حقوقی

 • اداره کل فنی و پشتیبانی

           معاونت برنامه ریزی و توسعه ، فنی و عمرانی ( مهندس عبدالحسین سیف اللهی

 • مدیریت طرح های عمرانی

 • مدیریت طرح و توسعه

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵