- اردوها و بازدید های علمی از مراکز صنعتی

بمنظور آشنایی دانشجویان با مراکز صنعتی و ارتباط با صنعت و خودکفایی علمی ، مؤسسه در هر ترم دانشجویان را به مراکز صنعتی اعزام می نماید و حتی المقدور دوره های کارورزی را در همان مراکز طی خواهند نمود و دانشجویان در صورت داشتن طرح و پروژه و پژوهش علمی میتوانند با پژوهشکده مؤسسه همکاری و از مزایای آن برخوردار گردند . 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵