1- آشنایی با ضوابط پرداخت و بازپرداخت وام  شهریه صندوق رفاه دانشجویان

شرایط دریافت وام شهریه:

الف) شرایط عمومی:

1-      دارا بودن الویت نیاز مالی

2-      عدم استفاده از وام ، کمک یا بورس تحصیلی

3-      سپردن تعهد محضری با ضامن کارمند دارای حکم کارگزینی  و یا کاسب دارای پروانه کسب در یکی از دفاتر اسناد رسمی   کشور

ب) مدت مجاز استفاده از وامها در طول تحصیل :

1-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 2سال تحصیلی (4 نیمسال)

2- کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیسمال)

میزان پرداخت وام شهریه:

1-      کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 3 نوبت (مبلغ هر وام حداکثر 2000000 ریال)

2-      کارشناسی پیوسته حداکثر 6 نوبت (مبلغ هر وام حداکثر 2000000 ریال)

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام :

1-      دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شوند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه قسط اقدام می نمایند.زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل میباشد.در صورتی که در این مدت برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه نشود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

2-      مبلغ 10% از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و تسویه حساب یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل واحد وام اموردانشجویی گردیده و مانده بدهی تقسیط میگردد (بازپرداخت وام شهریه دانشجویی با کارمزد 4% محاسبه میگردد)

3-      تاریخ سررسید پرداخت اقساط برای کلیه دانشجویان 9ماه پس از فراغت از تحصیل و برای دانشجویان مشمول ،پس از خدمت سربازی میباشد.

4-      بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سررسید هریک از اقساط به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده ) را تا تسویه نهایی نزد خود نگهداری نمایند .درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط (3 قسط متوالی ) کل بدهی به دین حال تبدیل میگردد و بدهکاران موظف به پرداخت  کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.

5-      صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط و دریافت آن میباشد.

6-      دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کل وام دریافت شده  می باشند.

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵