- تشکیل انجمنهای علمی دانشجویی

  امور دانشجویی مؤسسه ، هرساله ( شروع سال تحصیلی ) با هماهنگی هر یک از مدیران گروه ، مقدمات برگزاری انتخابات اعضای انجمنهای علمی را فراهم و پس از تشکیل ،  فعالیتهای پژوهشی هر یک از انجمنهای علمی را با پژوهشکده مؤسسه مرتبط و پیگیری می نماید .
 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵