اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

معاون آموزشی و تحصیلات

نام ونام خانوادگی: دکتر اصغر زینی اصفهانی

شماره تماس:36530241

داخلی: 103

مدیر آموزش

نام ونام خانوادگی: بدری زینی

شماره تماس:36530241

داخلی: 137