اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

معاون پشتیبانی و توسعه

نام ونام خانوادگی: مهندس حبیب مزروعی

Email: habib.167

شماره تماس:36530241

داخلی: 103

مدیر مالی

نام ونام خانوادگی: محسن فلاح

شماره تماس:36530241

داخلی: 140

کارشناس حسابداری و کارپرداز

نام ونام خانوادگی: مهدی مزروعی

شماره تماس:36530241

داخلی: 140