اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

در حا ل حاضر دانشکده علوم انسانی دارای گروههای آموزشی ذیل می باشد:

 • 1- مقطع کاردانی

الف- حسابداری بازرگانی

 • مقطع کارشناسی ناپیوسته

الف- علمی کاربردی حسابداری

 • 3- مقطع کارشناسی

الف- مدیریت صنعتی

ب-  مدیریت بازرگانی

ج- حسابداری

د- روانشناسی

ه-  آموزش زبان انگلیسی

 • مقطع کارشناسی ارشد

الف- مدیریت صنعتی

ب- مدیریت بازرگانی

ج- حسابداری

د- روانشناسی

این دانشکده از همکاری ..... عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاهی در مراتب مختلف علمی ، برخوردار می باشد، هم اکنون تعداد .... دانشجو در گروههای مختلف آموزشی و مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشکده علوم انسانی ، مشغول تحصیل هستند.

پذیرش دانشجوو ادامه تحصیل در این موسسه آموزشی مطابق ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. 

 

 

در حا ل حاضر دانشکده علوم انسانی دارای گروههای آموزشی ذیل می باشد:

 مقطع کاردانی

الف- حسابداری بازرگانی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

الف- علمی کاربردی حسابداری

 مقطع کارشناسی

الف- مدیریت صنعتی

ب-  مدیریت بازرگانی

ج- مدیریت مالی

د- حسابداری

ه- روانشناسی

و-  آموزش زبان انگلیسی

مقطع کارشناسی ارشد

الف- مدیریت صنعتی-تولید

ب- مدیریت بازرگانی

ج- حسابداری

د- روانشناسی

این دانشکده از همکاری ..... عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاهی در مراتب مختلف علمی ، برخوردار می باشد، هم اکنون تعداد .... دانشجو در گروههای مختلف آموزشی و مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشکده علوم انسانی ، مشغول تحصیل هستند.

پذیرش دانشجوو ادامه تحصیل در این موسسه آموزشی مطابق ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. 

 

 

ریاست دانشکده علوم انسانی

نام ونام خانوادگی: دکتر نادر برومند

مرتبه علمی: استادیار

Email: n.boroumand@sepahan.ac.ir

شماره تماس:36530241 داخلی:126


 

ارائه مقاله:

مقاله های فارسی:

1- طراحی نظام پیشنهادها با استفاده از دیدگاه مدیران و کارکنان، سمینار ملی نظام پیشنهادها، دانشگاه تهران اسفند  1379

2- آسیب­شناسی مدیریت مشارکت جو، مجله تدبیر، شماره 115-  1380

3- با استقرار مدیریت نوین سازمان­های نو ایجاد کنیم، مجله روش (مجله مهندسی صنایع)، شماره 76- 1380

4-ارایه مقاله   روش­های بهبود ارکان نظام پیشنهادها ، همایش نظام پیشنهادها، اصفهان، آذرماه 1381

- ارائه مقاله   آسیب­های مدیریت مشارکتی، اولین سمینار انجمن نظام پیشنهادها، تهران، 1385  5

6-ارائه مقاله   بررسی و گزارش شرکت­های ممیزی شده مجری نظام پیشنهادها، اولین سمینار انجمن نظام پیشنهادها، تهران، 1385

  - 7ارائه مقاله  نقش آموزش در توانمندسازي سرمايه انساني سازمانها، دومين همايش ملي "آسيب شناسي آموزش سازماني با رويكرد كاربردي مبتني بر تجربيات اجرايي در سازمانها"  تهران - موسسه آفاق صنعت - سال 1391 انتشار توسط سایت                                                                                                                                            

http://www.civilica.com/Paper-CORGEDU02-CORGEDU02_013.html

-8  ارائه مقاله نقش منابع انسانی در ایجاد سازمان یاد گیرنده: پژوهش مقایسه ای میان شرکت های ایران وهند، اولین کنقرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، مهر ماه 1394.

9- ارائه مقاله نقش شاخصهای منابع انسانی در ایجاد سازمانهای یادگیرنده: پژوهش مقایسه ای میان دیدگاههای کارکنان شرکتهای ایران و هند، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد کسب و کار تهران،

آذر 1394 ) به همراه گواهینامه(OxfordCert Universal Academy

 

مقاله های لاتین:

10-   ارایه مقاله با عنوان              Role of Spirituality in Globalization     در کنفرانس بین المللی                                                                                                                              

 5th International Conference of Health, Education and Culture in Globalization Process  

در شهر Chandigarh کشور هندوستان (این مقاله به عنوان مقاله برتردر ارائه پوستر شناخته گردید). سال 1389 .

11- ارایه مقاله Spirituality in organizations در کنفرانس بین المللی

3rd International Conference on Integrating Spirituality and Organizational Leadership

در شهر Haridwar کشور هندوستان.سال1389.

12- ارایه مقاله  Manager Morality from view of Islam  در کنفرانس بین المللی:

2nd International seminar on peaceful co-existence in religions

در شهر New Delhi کشورهندوستان.سال.1389.

13- ارایه مقاله the Role of Spiritual Leadership on workplace  در کنفرانس بین المللی

International Conference of Management and Behavioral Science 

در شهر Jodhpur  کشور هندوستان سال 1390.

 

14-ارایه مقاله The Role of Organizational Values in Globalization  در کنفرانس:

National Conference on Ethics, Values& Morality, Faculty of Engineering and Technology, Department of Humanities & Management, Manav Rachna International University

در شهر Faridabad   کشور هندوستان ،خرداد ماه سال 1390.

15- ارایه مقاله The Effective Factors on Participative Management System درکنفرانس بین المللی:

2nd International Conference on Management and Behavioral Science  

در  شهرHaridwarکشور هندوستان، خرداد ماه سال 1390. (این مقاله از سوی برگزارکنندگان کنفرانس، بهترین مقاله ارائه شده در کنفرانس مشخص گردید).   

16- ارایه مقاله The Important Factors of Change Management in the Organizations  در کنفرانس بین المللی International conference on Business, Strategy& Managementدر شهر Kalkate  کشور هندوستان، تیر ماه سال1390

 

Maintenance and Improvement of Participative Management System in the Organization ارایه مقاله:-

    در کنفرانس بین المللی International Conference on Management and Computing Scienceدر شهر            New Delhi  ،کشور هندوستان،مردادماه 1390.                                                                                                            18- ارایه مقاله :  The Role of Counseling Skills in Organizational Development در کنفرانس بین   المللی

International conference on Changing Perspective of Management در

  Kalaignar karuthaivukoodam، برگزار کننده:    Surya Group of Institutions School of Management Studies

کشور هندوستان،شهریورماه سال 1390 .

19- ارایه مقاله : Role of Spirituality in Organizational Development                                                             

در کنفرانس ملی:  National Conference Emerging Trends and Various Challenges for Business & Management  در شهر  Landran, Mohali  کشور هندوستان، آبان 1390  برگزار کننده:    Chandigarh Business School   

 

 

 

20- ارایه مقاله The Role of Performance Appraisal in Organizational Development در کنفرانس ملی

National Conference on Employees’ Performance Appraisals- Systems and Practices

در شهر Faridabad   کشور هندوستان. آذر ماه 1390 برگزار کننده:

Department of Humanities & Management, Manav Rachna International University

  21-  ارایه مقاله       The Role of Participative Management in Employees’ Creativity  در کنفرانس ملی

National Conference on Creativity and Innovation for Challenging Times

                                                                                                    Thiruninravur, Chennaiدر شهر

در کشور هندوستان، آذر 1390.برگزار کننده

Department of Management Studies, Jaya Engineering College

22-                                 ارایه مقاله           The Effects of Globalization in Organizations در کنفرانس ملی

National Seminar on Indian Business through Ages

درشهرNew Delhi    ، کشور هندوستان. آذر ماه 1390 . برگزار کننده:

Faculty of Management Studies (F.M.S), University of Delhi

 

23- ارایه مقاله  The Application of Total Quality Management in Organizational Productivity در کنفرانس ملی  5th National Conference on Accelerating India’s Economic Growth

در شهر   Hyderabad کشور هندوستان، آذر ماه 1390 برگزار کننده Vignana Jyothi Institute of Management

24- ارایه مقاله  Executive Methods for Successful Change Management in the Organization  The

 در کنفرانس بین المللیFirst Global Conference on Management  درشهر Delhi  کشور هندوستان، دیماه  1390 برگزار کننده  Gitarattan International Business School

25- - ارایه مقاله  Effect of counseling skills in the organization درکنفرانس بین المللی

4th International Seminar on Consumer Protection and Behavior in Present Privatized Era در شهر Shahjahanpur، کشور هندوستان،اسفند 1390،  برگزار کننده  Faculty of Commerce, S.S.P.G College

 

26 - ارایه مقاله  Interaction of Education and Globalization in Organizations

در کنفرانس علمی- بین المللی آموزش و جهانی شدن ، تهران مهر ماه 1391 ، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

27- مقاله با عنوان

The role of effective human resource factors in participative management: A comparative study between Indian and Iranian employees

در نشریه با نمایه بین المللی با عنوان    Management Science Letters انتشارات GrowingScience دیماه  1391

Vol.3, No1, Pg 217-227(Jan2013)

 

 • ارایه مقاله Implementation of CSR Initiatives in Indian and Iranian Organizations  در کنفرانس بین المللی 

2nd International Conference on Business Social Partnership: Toward Value Based Social Engagement

در شهردهلی هندوستان، شهریور 1392  برگزار کننده:  

Academy of Value Based Management, in collaboration with Grand Valley State University, USA; University of Catholique de Lille, France and Kirorimal College, University of Delhi  

 

 

تالیف کتاب:

 

 • گام به گام به سوی مدیریت مشارکت جو(با نگرش کاربردی)،انتشارات ارکان، 1383
 • نظام روابط کار- روابط صنعتی در حال تالیف

 

-

سوابق اجرایی:

 1- مدیر کارخانه شرکت آب لوله  1394-  1392

 • 2 - نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در مدیریت کیفیت و کارشناس ارشد شهرداری اصفهان1389-1381
 • مدیر عامل موسسه پویا مدیریت سپاهان 1385-1380
 • مدیر تضمین کیفیت شرکت برق پارس1381-1380
 • مدیر مهندسی صنایع شرکت صنایع کوه فرد(شرکت ناسیونال)1379-1375
 • طراحی و اجرای اصول نظام مدیریت و کیفیت در شرکت کیمیا یدک سپاهان 1380
 • مشاوردر اجرا و آموزش دهنده سیستم مدیریت کیفیت ISO9000:2000 در شرکت مهندسی نیک اندیش

 1383-1381

 • فرهنگ سازی ، طراحی و اجرای نظام مشارکت(نظام پیشنهادها)در شرکت آسکون فلز 1381
 • فرهنگ سازی، طراحی و اجرای نظام مشارکت(نظام پیشنهادها) در شرکت تانکرسازی آرتون1381

10- مشاور در اجرا و آموزش دهنده نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای اصفهان1384

11-مشاور در اجرای مدیریت کیفیت در شرکت ایران خودرو دیزل گواه 1388-1385

 

سوابق آموزشی

ریاست دانشکده علوم انسانی و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی سپاهان از سال 1394  1-

2- مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده علوم انسانی داشگاه آزاد اسلامی واحد

  نجف آباد از1392  

3- مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)از 1393  

4- آموزش دهنده دروس مدیریت، مدیریت کیفیت، مدیریت مشارکتی، نظم ونظافت سازمانی ، بهبود ارتباطات سازمانی  در صنایع و سازمانهای مختلف

5-آموزش، ممیزی و مشاور سازمانهای مجری نظام مشارکت در استان اصفهان به نمایندگی از طرف سازمان صنایع و معادن استان اصفهان  در سال 1382

 6- برگزار کننده همایش نظام پیشنهادها با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد و سازمان صنایع و معادن استان اصفهان اصفهان سالن همایش اتاق بازرگانی 1381 (به همراه ارائه مقاله)  

7- برگزیده از سوی بخش دانشجویی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور هندوستان، به عنوان دانشجوی فعال در مقطع دکتری در سال 1390      

  8-برگزیده از سوی بخش دانشجویی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور هندوستان، به عنوان دانشجوی فعال در مقطع دکتری در سال 1389 

تبلیغات