اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اخطاریه آموزشی جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 90 و قبل از آن
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 2 شهریور 1396
اخطاریه : دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 90 و قبل از آن که خواهان ادامه تحصیل و انتخاب واحد نیمسال 97- 96 می باشند و تاکنون جهت درخواست ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص استانی ،مراجعه ننموده اند تا روز پنجشنبه 96/6/9 فرصت دارند به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت اخراج از تحصیل محسوب می گردند.

تبلیغات