اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویانی که سنوات آنها به اتمام رسیده و بایستی پرونده آنها به کمیسیون موارد خاص استانی ارسال گردد
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 13 مرداد 1398
سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی بهمن 95 و قبل از آن و دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 93 و قبل از آن، به اتمام رسیده است و بایستی از کمیسیون موارد خاص استانی مجوز ادامه تحصیل گرفته شود. درصورتی که خواهان ادامه تحصیل می باشند بایستی تا روز یکشنبه 98/5/20 به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت منصرف از تحصیل محسوب می گردند. بدیهی است لازم است مبلغ مربوطه را در امور مالی واریز و تایید آن را همراه با فرم درخواست موضوع تحویل آموزش نمایند. مبلغ پرداختی جهت ارسال پرونده دانشجویان به کمیسیون موارد خاص استانی در سال 98 ارسال پرونده برای اولین بار به کمیسیون استانی: مبلغ 304.000 ریال ارسال پرونده برای دومین بار به کمیسیون استانی: مبلغ 456.000 ریال ارسال پرونده برای سومین بار به کمیسیون استانی: مبلغ 608.000 ریال ارسال پرونده برای چهارمین بار به کمیسیون استانی: مبلغ 760.000 ریال ارسال پرونده برای پنجمین بار به کمیسیون استانی: مبلغ 1.520.000 ریال