اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
گروه های ارائه شده نیمسال اول 99- 98
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 12 شهریور 1398