اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز دوشنبه 1399/10/22
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 21 دی 1399
زمانبندی جدید امتحان روز دوشنبه 1399/10/22