اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز چهار شنبه 1399/10/24
ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 22 دی 1399