اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 6 خرداد 1400

کارگاه آموزشی آشنایی با اعتیاد و پیشگیری از آن، ویژۀ عموم

در تاریخ 10 خرداد، ساعت 20 مصادف با «روز جهانی بدون دخانیات» «کارگاه آموزشی آشنایی با اعتیاد و پیشگیری از آن، ویژۀ عموم» توسط خانم دکتر مریم محمدی در سامانۀ آموزش مجازی موسسه برگزار می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات آن در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، و اجتماعی شرکت در این کارگاه توصیه می‌شود.