اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
دوشنبه 31 خرداد 1400

روز جهانی یوگا

اعلام این روز به عنوان روز جهانی یوگا، بعد از فراخوانی توسط نخست وزیر هندوستان، نارندرا مودی در طی سخنان وی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 27 سپتامبر 2014 صورت گرفت. گوشه ای از اظهارات وی بدین شرح است: "یوگا هدیه گرانبهایی از سنت کهن هندوستان است.یوگا در برگیرنده اتحاد ذهن و جسم، فکر و عمل، بایدها و نبایدها ، هارمونی بین انسان و طبیعت و رویکردی کامل به سلامتی وتندرستی است. یوگا فقط راجع به تمرین بدنی نیست بلکه کشف احساس یکی بودن ما با طبیعت و دنیاست. با تغییر شیوه زندگی و ایجاد آگاهی، میتواند به ما کمک کند تا با تغییرات شرایط منطبق شویم. اجازه دهید تا به سوی نامگذاری روز جهانی یوگا قدم برداریم." یوگا بیانگر هارمونی و صلح برای بشریت است که اسانس و ماهیت یوگا می باشد درباره لوگوی روز جهانی یوگا: خم شدن و روی هم قرار گرفتن هر دو دست در لوگو، سمبل یوگا و اتحاد است؛ که منعکس کننده اتحاد آگاهی فردی با آگاهی کل است، یک هارمونی کامل بین ذهن، بدن، انسان و طبیعت؛ رویکردی جامع به سلامتی و تندرستی. - برگ های قهوه ای سمبل عنصر زمین است، برگ های سبز سمبل طبیعت، آبی سمبل عنصر آب، نور سمبل عنصر آتش و خورشید سمبل نیرو، انرژی و الهام است.- لوگو بیانگر هارمونی و صلح برای بشریت است که اسانس و ماهیت یوگا می باشد.