اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 19 تیر 1400

شهادت امام جواد (ع) تسلیت باد.

سالروزشهادت مظلومانه وغریبانه جگر گوشه ثامن الحج(ع) امام جواد(ع‌) تسلیت باد.