اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 31 مرداد 1400

تمدید پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته تا دوشنبه مورخ 1400/06/15

ثبت نام بدون آزمون در سایت سازمان سنجش در مقطع کارشناسی پیوسته تا دوشنبه مورخ 1400/06/15