اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 10 آبان 1397

نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور

قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه سپاهان جهت شرکت در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه سپاهان جهت شرکت در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه سپاهان جهت شرکت در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور