اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 20 بهمن 1398

همایش هدفگذاری شغلی،کارآفرینی وانتقال تجربه رویتاک

دانشجو گرامی شما دعوت شده اید همایش هدفگذاری شغلی،کارآفرینی وانتقال تجربه رویتاک منتظر کشف استعدادهای شماست لینک ثبت نام همرا با تخفیف ویژه برای دانشجویان: evand.com/rooytalk