اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 30 بهمن 1398

مشاوره رایگان

جلسات مشاوره روانشناسی با استاد نفر روزهای شنبه ها ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ و چهارشنبه ها ۱۵ الی ۱۷ می باشد(بصورت رایگان) .جهت اخذ نوبت به امور دانشجویی مراجعه فرمائید.