اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 22 آذر 1399

کارگاه آموزشی"آشنایی با روش تحقیق کیفی و مروری بر تدوین مقالات"

شرکت در کارگاه آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی