اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 22 آذر 1399

کارگاه Introduction Deep Learning & Self Driving Cars

شرکت در کارگاه آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی