اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
سه شنبه 25 آذر 1399

کارگاه"تکنیک های بازار خوانی در دوران کرونا و پسا کرونا"

شرکت در کارگاه آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی