اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 26 آذر 1399

کارگاه"رفتار سازمانی مثبت گرا در پرتو روانشناسی مثبت گرا در ...

شرکت در کارگاه آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی