اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 27 آذر 1399

7آئین پایانی هفته پژوهش و فناوری

شرکت در آیین پایانی هفته پژوهش از طریق سامانه آموزش مجازی