اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 13 اسفند 1399

کارگاه آموزشی آداب معاشرت در محیط کار

برگزاری کارگاه آموزشی آداب معاشرت در محیط کار توسط سرکار خانم دکتر جمشیدیان مدیر گروه روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سپاهان.