اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اعضای هیات موسس و هیات امنای موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان