اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
انجمن علمی دانشجویی

  مقدمه

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنين بهره‌گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند.

  اهم فعالیتهای علمی انجمنهای علمی- دانشجویی عبارتند از:

1- مناظره و نقد علمی

2- هم اندیشی و نشست های تخصصی

3- مطالعات و پژوهشهای علمی

4- نشر و ترویج یافته های علمی

5- فعالیتهای کمک آموزشی

برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمنها و اتحادیه های انجمنهای علمی عبارتند از:

1- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی.

2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،کنفرانسها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی).

3- تولید و انتشار نشریه علمی،کتاب و نشریات الکترونیکی،نرم افزارهای رایانه ای و فیلمهای علمی-آموزشی.

4- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی،صنعتی و فناوری.

5- حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات ،خلاقیتهای علمی و فعالیتهای پژوهشی.

اهداف تشکیل انجنهای علمی دانشجویی:

1- ایجاد زمینهء مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان.

2- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها.

3- حمایت از فعالیتهای علمی-دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش.

4- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه.

5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضاء هیات علمی.