اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
واحد انتشارات و نشریه ها

به منظور ساماندهي وحمايت از فعاليت دانشجویان و اساتید و قانونمند كردن اين گونه فعاليتها، نهادينه ساختن فضاي آزادانديشي نقد و گفت وگوي سازنده و همچنين ايجاد فرصت هاي فراگير مهارتهاي روزنامه نگاري وارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي این واحد در موسسه راه اندازی شد .

شرح وظايف واحد نشريات

۱ - صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيري بررسي صلاحيت متقاضيان در كميته نظارت بر نشريات.

۲- بررسي كلاس هاي آموزشي ويژه مديران مسئول و اعضاي هيأت تحريريه نشريات.

۳- بررسي سطح نشريات مطابق با طرح طبقه بندي نشريات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشريه.

۴- ارتباط و هماهنگي جلسات كميته ناظر بر نشريات.

۵- ارتباط و هماهنگي با صاحبان امتياز، مديران مسئول نشريات دانشجويي و سر دبيران در برگزاري نشست مطبوعاتي.

۶- تهيه فرم هاي مورد نياز مربوط به نشريات(فرم تقاضاي انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندي.)

۷- تشكيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتي كه تأييد صدور مجوز انتشار خود از كميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.

۸- پيگيري شكايات و ارسال آن به كميته نظارت بر نشريات جهت بررسي.

۹- ارتباط و هماهنگي با مسئول چاپخانه دانشگاه و نظارت بر امور چاپ نشريات.

۱۰- برگزاري جلسات انتخابات نمايندگان مديران مسئول در كميته نظارت بر نشريات و شوراي مركزي ناظر.

۱۱- اطلاع رساني به موقع جهت شركت مديران مسئول در همايش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهيه در آرشيو نشريات.

۱۲- توزيع نشريات منتشر شده جهت استحضار اعضاي كميته نظارت، شوراي مركزي ناظر وهماهنگي واحد هاي ذيربط.

۱۳- مستند سازي اطلاعات و تهيه گزارش هاي مربوطه.

۱۴- كد بندي و سال بندي نشريات.

۱۵- به روز رساني آرشيونشريات.

۱۶- تغيير اطلاعات جامع نشريات.

۱۷- به روز رساني اطلاعات جامع.