اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
کارآموزی و ارتباط با صنعت
ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پروژه های تقاضامحور مشتری گرا و اثربخش درجامعه و صنعت با در نظرگرفتن اهداف ملی و برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی در غالب درس علمی کارآموزی و فناوری که انجام کلیه اموراداری، جلسه توجهی، مکان یابی، معرفی، نظارت و بازرسی،کنترل و ارزشیابی،کارآموزی دانشجویان زیر نظر مسول دفتر کارآموزی و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام میگیرد.