اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
لینک دسترسی به صفحه آموزش مجازی(دانلود فایل های آموزشی اساتید)