اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

راهنمای ثبت نام در سامانه جشنواره دانشجوی نمونه

آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه نشریات دانشجویی

آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

آئین نامه انجمن ورزشی دانشگاه