اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
انجمن ورزشی دانشگاه سپاهان

انجمن­هاي ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي خودجوش ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقمند به فعاليت­هاي ورزشي، در سطح خوابگاه، گروه یا دانشكده در راستاي سياست­هاي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم­سازي و تنظيم برنامه­هاي قابل اجرا و جلب همكاري آنها در اجرا و  ايجاد محيطي مملو از همكاري و تعاون و تقويت روحيه معاضدت و مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان.