اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

مدیر گروه معارف اسلامی

نام ونام خانوادگی : فاطمه محمدی

Email:

شماره تماس : 36530241

داخلی : 156