اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

مدیر گروه تربیت بدنی

نام ونام خانوادگی :دکتر سید محمدجواد رضوی

Email:seyedjavadrazavi@gmail.com

شماره تماس : 36530241

داخلی : 139