اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

 

فضاهای آموزشی دانشگاه سالن غذاخوری فضاهای دانشجویی و فرهنگی سالن مطالعه کتابخانه سایت رایانه کارگاه آزمایشگاه کلاس
4 4 2 1 1 16 14 65
سالن اجتماعات اتاق اداری بسیج دانشجوئی اتاق اساتید بوفه انتشارات نمازخانه سالن ورزشی
1 22 2 3 1 1 2 2