اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تقئیم آموزشی نیمسال اول 98- 97
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 22 شهریور 1397