اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه پیش انتخاب واحد ترم تابستان
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 10 تیر 1400
قابل توجه دانشجویان: دانشجویانی که مایل به اخذ انتخاب واحد در ترم تابستان می باشند لازم است در روز پنجشنبه و جمعه 10 و 11 تیرماه به فایل خود مراجعه و پیش انتخاب واحد نمایند (در صورتی که تعداد به حدنصاب برسد کلاسهای ترم تابستان تشکیل می گردد) بدیهی است دانشجویانی که پیش انتخاب واحد نمی نمایند حق انتخاب واحد ترم تابستان را ندارند.