اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
کارآموزی
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 13 شهریور 1397
فوری فوری: دانشجویانی که در تابستان 97 کارآموزی اخذ نموده اند مهلت ارائه گزارش آن به آقای آبادی تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/6/15 می باشد، در غیر اینصورت برای دانشجو غیبت منظور خواهد شد.