اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز سه شنبه 1399/10/30
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 25 دی 1399