اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز چهارشنبه 1399/11/01
ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 29 دی 1399