اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز یکشنبه 99/11/05 و دوشنبه 99/11/06
ارسال شده در تاریخ: شنبه 4 بهمن 1399