اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
گزارش گروههای درسی ارائه شده نیمسال دوم 00-99
ارسال شده در تاریخ: شنبه 11 بهمن 1399